Regulamin

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi [„Regulamin”].
 2. Świadczenie polega na dostarczaniu treści w postaci cyfrowej. Dostęp do treści jest możliwy po utworzeniu konta [„Konto”]. Konto jest tworzone na czas nieokreślony.
 3. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.
 4. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta jest możliwe pod warunkiem przeczytania i akceptacji postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2018r.
 6. Usługa świadczona jest przez Fundację Czarna Owca Pana Kota z siedzibą 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23/36, KRS: 0000325626, NIP: 6751410960, REGON: 120874878 , adres e-mail: fundacja@czarnaowca.org [„Usługodawczyni”].
 7. Usługa wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika/Użytkowniczki, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. [„świadczenie Usługi”].

§2. Prawa i obowiązki Użytkownika/Użytkowniczki

 1. Każdy Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo korzystać z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Każdy Użytkownik/Użytkowniczka zobowiązuje się:
  a) do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
  b) do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
  c) korzystać z Usługi zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usługi oraz zasadami współżycia społecznego;
  d) korzystać z Usługi w sposób nieprowadzący do jej niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania (w przypadku logowania się różnych Kont z tego samego adresu IP mogą wystąpić zakłócenia podobnie jeśli na to samo Konto logują się różne osoby w tym samym czasie);
  e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawczyni albo innych Użytkowników/Użytkowniczki lub osób trzecich;
  f) nieingerowania w kod źródłowy Serwisu;
  g) niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa;
  h) nieudostępniania danych dostępowych do Konta w Serwisie osobom trzecim.

§3. Prawa i obowiązki Usługodawczyni

 1. Usługodawczyni może pytać Użytkowników/Użytkowniczki o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usługi oraz sposobu rejestracji i zakładania Kont. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
 2. Usługodawczyni może wysyłać za pomocą adresu e-mail, powiadomienia dotyczące Serwisu.
 3. Usługodawczyni może badać sposób korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności). Jeżeli Usługodawczyni nie informuje o przetwarzaniu cookies oznacza to, że ich nie przetwarza (za wyjątkiem sesyjnych plików cookies – tzw. techniczne, o których informować nie musi).
 4. Usługodawczyni ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi.
 5. Usługodawczyni zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu.

§4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorką danych osobowych jest Fundacja Czarna Owca Pana Kota z siedzibą 31-559 Kraków, ul. Na Szaniec 23/36, e-mail: fundacja@czarnaowca.org
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować pisząc na adres e-mail tomek@czarnaowca.org
 3. Dane będą przetwarzane w celu utworzenia indywidualnego Konta, wystawienia imiennych zaświadczeń o ukończeniu kursu [„Zaświadczeń”] oraz w celach sprawozdawczych wobec grantodawcy, którym jest Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, KRS: 0000101194.
 4. Dane będą zbierane na podstawie zgody Użytkownika/Użytkowniczki.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż Administratorka danych osobowych, ani przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 6. Dane będą przechowywane do chwili usunięcia ich na żądanie Użytkownika/Użytkowniczki lub do chwili zakończenia świadczenia Usługi.
 7. Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo do przenoszenia danych.
 10. Usługodawczyni przetwarza dane o sposobie korzystania z Serwisu przez osoby go odwiedzające, w tym Użytkowników/Użytkowniczki zgodnie z §5 Regulaminu.

§5. Polityka Prywatności

 1. Użytkownik/Użytkowniczka zakładając Konto w Serwisie podaje imię i nazwisko, adres e-mail, własne hasło oraz wybiera jednostkę organizacyjną.
 2. Adres e-mail Użytkownika/Użytkowniczki oraz pozostałe wprowadzone dane osobowe nie są widoczne dla nikogo poza Usługodawczynią.
 3. Usługodawczyni nie ingeruje w Ustawienia Konta za wyjątkiem wyraźnej prośby od Użytkownika/Użytkowniczki albo naruszenia Regulaminu.

§6. Pliki cookie

 1. Usługodawczyni wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawczyni lub innych podmiotów.
 2. Usługodawczyni przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika/Użytkowniczka przy kolejnej sesji.
 3. Usługodawczyni informuje Użytkownika/Użytkowniczkę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkowniczki.
 4. Usługodawczyni wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika/Użytkowniczkę usunięte po ich zapisaniu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik/Użytkowniczka.
 5. Usługodawczyni informuje Użytkowników/Użytkowniczki, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usługi. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§7. Własność intelektualna

 1. Wszelkie oprogramowanie i treści cyfrowe zawarte w Serwisie, takie jak tekst, grafika, loga, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Usługodawczyni albo osobie trzeciej (wynika z oznaczenia) i są prawnie chronione.
 2. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Usługodawczyni, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawczyni w szczególności nie można prowadzić własnych szkoleń w oparciu o treści Zawarte w Serwisie ani rozpowszechniać ich poza Serwisem.
 3. Użytkownikowi/Użytkowniczce ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać informacji o prawach własności intelektualnej, a także powielać, dokonywać opracowań lub modyfikacji treści dostępnych w Serwisie bez wyraźnego i jednoznacznego wskazania źródła.
 4. Poszczególne prawa w zakresie własności intelektualnej mogą zostać dookreślone bezpośrednio w miejscu umieszczenia danego dobra niematerialnego w Serwisie.

§8. Odpowiedzialność

 1. Każdy Użytkownik/Użytkowniczka odpowiada za poprawność danych, w tym danych osobowych którymi się posługuje.
 2. Usługodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za:
 3. a) niepoprawnie wpisane dane przez Użytkownika/Użytkowniczkę,
  b) brak dostępu do sieci Internet przez Użytkownika/Użytkowniczki albo ograniczenia w jego dostępności;
  c) ograniczenia lub nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Użytkownika/Użytkowniczki, z którego korzysta, a które uniemożliwia korzystanie z Usługi;
  d) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika/Użytkowniczkę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek korzystania przez niego z Usługi,
  e) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika/Użytkowniczkę lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działań lub zaniechań Użytkownika/Użytkowniczki, w szczególności poprzez korzystanie z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem;
  f) poniesione szkody jak i utracone korzyści Użytkownika/Użytkowniczki lub osoby trzecie, które spowodowane zostały na skutek działania lub zaniechania osób trzecich, na które nie miał wpływu Usługodawczyni;
  g) poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Użytkownika/Użytkowniczkę lub osoby trzecie, które nie zostały spowodowane na skutek działania Usługodawczyni;
  h) linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich, które dostępne są w ramach świadczonej Usługi. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Usługodawczyni nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron;
 4. Użytkownik/Użytkowniczka na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność korzysta z Usługi. Serwis ma charakter pomocniczy. Treści w nim zawarte nie stanowią wiążącej porady, ani wykładni prawnej w oparciu, o którą można podejmować decyzje biznesowe, zawodowe lub inne.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawczynią a Użytkownikiem/Użytkowniczką, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawczyni.

Logowanie

To pole jest wymagane
Odzyskaj hasło Nie masz konta? Załóż je
[zamknij]

Przypomnienie hasła

Wróć
[zamknij]